Papiamentu

Vacature College

De Algemene Rekenkamer Curaçao (hierna: de Rekenkamer) is een Hoog College van Staat dat haar bestaansrecht vindt in de Staatsregeling van Curaçao. Bij landsverordening zijn de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de Rekenkamer geregeld. De Rekenkamer voert vanuit een onafhankelijke positie onderzoek uit naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inkomsten en uitgaven van het Land alsmede naar het functioneren van de (integriteit van de) overheid. De Rekenkamer bepaalt zelf de onderwerpen van onderzoek maar de Staten kunnen ook verzoeken voor onderzoek doen.

 

Onze Missie

Het rechtmatig en doelmatig functioneren van de overheid te bevorderen/versterken door de Staten, de regering en de samenleving over dit functioneren te informeren en adviseren. De Rekenkamer beschikt over personele ondersteuning die is ondergebracht in een rekenkamersecretariaat onder dagelijkse leiding van een ambtelijke secretaris.

De Rekenkamer bestaat uit een College van drie leden, de voorzitter daaronder begrepen, met daaraan toegevoegd de secretaris. De voorzitter oefent het toezicht uit op de werkzaamheden van de Rekenkamer. In het Reglement van Orde van de Rekenkamer zijn de taken en bevoegdheden van de leden van de Rekenkamer uitgewerkt. De Rekenkamer functioneert ten behoeve van de Staten aan wie zij haar rapporten met conclusies en aanbevelingen aanbiedt.

 

Op dit moment zijn er twee vacatures in het College, te weten: 

  • Lid; en

  • Plaatsvervangend lid.

De benoemingsperiode is 5 jaar of korter indien de leeftijd van 70 jaar vóór die tijd wordt bereikt. Het betreft een parttime functie van ongeveer 10 uren per maand.

Geïnteresseerden mogen geen openbaar ambt vervullen waaraan een vaste beloning, een toelage of presentiegeld ten laste van het Land of van een krachtens wettelijke regeling in het leven geroepen instelling is verbonden. Voorts moeten zij minimaal 30 jaar oud zijn en jonger dan 70 jaar. Tot slot is vereist dat de geïnteresseerde beschikt over de Nederlandse nationaliteit én woonachtig is op Curaçao.

 

Profiel

Verwacht wordt dat geïnteresseerden beschikken over:

  • uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden;

  • HBO of academisch werk- en denkniveau; en

  • aantoonbare kennis van overheidsfinanciën, openbaar bestuur en de Curaçaose samenleving.

Daarnaast dienen de belangstellenden verantwoordelijk, integer, accuraat, representatief en proactief te zijn.

Procedure

U kunt uw sollicitatiebrief en curriculum vitae vóór 3 december 2018 mailen naar de secretaris van de Algemene Rekenkamer Curaçao via het mailadres: [email protected]. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw mr. L.C. Sasso-Hart op het telefoonnummer 461-1080. De sollicitatiegesprekken vinden plaats met de voorzitter, een collegelid en de secretaris. Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.