Papiamentu

Collegelid met juridisch profiel Algemene Rekenkamer Curaçao

De Algemene Rekenkamer Curaçao (hierna: Rekenkamer) is een Hoog College van Staat en is het cruciale sluitstuk van het financieel beheer van het Land. De Rekenkamer is onder andere belast met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Land (artikel 68 van de Staatsregeling).

Verder zijn de bevoegdheden uitgewerkt in de Landsverordening van de Algemene Rekenkamer Curaçao (A.B. 2010, no. 87, bijlage h), waarin staat vermeld dat de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het Land gevoerde bestuur door de Rekenkamer kan worden onderzocht. Ook het onderzoek naar de bestuurlijke integriteit van politieke en ambtelijke functionarissen bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden behoort tot onderzoeksgebied van de Rekenkamer. Dit doet zij op eigen initiatief, maar kan ook op verzoek van de Staten. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden gerapporteerd aan de Staten. Goede communicatie met de Staten ziet de Rekenkamer als een belangrijke succesfactor in haar optreden.

De Rekenkamer is een college bestaande uit drie leden t.w. twee leden en één voorzitter, met daaraan toegevoegd een secretaris.

De Rekenkamer beschikt over personele ondersteuning die is ondergebracht in een rekenkamersecretariaat, onder dagelijkse leiding van de secretaris. Naast de administratieve ondersteuning zijn er vier sectoren belast met rechtmatigheids-, doelmatigheids- en integriteitsonderzoeken.

In het Reglement van Orde worden de in de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao opgenomen taken en bevoegdheden verder uitgewerkt.

Het College vergadert minimaal één keer per maand.

De primaire taak is het beoordelen en verlenen van input aan rapporten, zowel inhoudelijk als op maatschappelijk, juridisch, economisch en financieel gebied.

 

Algemene vaardigheden voor het vervullen van de functie van lid:

 • is in staat om invulling te geven aan de wettelijke taken van de Rekenkamer;
 • heeft kennis van de (basis)principes van corporate governance;
 • heeft inzicht hoe het openbaar bestuur functioneert, zowel intern als extern;
 • heeft een helikopterview en analytisch vermogen om een kritisch oordeel te vormen over het meerjarenplan, het jaarplan en overige zaken van de bedrijfsvoering van de Rekenkamer;
 • is in staat wezenlijke input te geven aan de rapporten die gepubliceerd moeten worden;
 • heeft affiniteit met de doelstelling dan wel het werkgebied van de Rekenkamer; en
 • heeft inzicht in het Staatsbestel van Curaçao.

 

Persoonlijke voorwaarden en commitment:

 • is woonachtig op Curaçao;
 • is bereid en in staat om voldoende tijd beschikbaar te stellen voor het vervullen van de functie;
 • is van onbesproken gedrag en kan een integriteittoets doorstaan;
 • voorkomt elke schijn (beeldvorming) van belangenverstrengeling;
 • behandelt alle informatie strikt vertrouwelijk; en
 • is vertrouwd met de principes van collegiaal bestuur.

 

Competenties:

 • communicatieve vaardigheden: adviezen en voorstellen onderbouwd en met overtuigingskracht kunnen overbrengen;
 • kritische distantie: vanuit een onafhankelijke positie constructief-kritisch meedenken;
 • omgevingsbewust: is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren; 
 • integriteit en onafhankelijkheid staan hoog in het vaandel.

 

Opleidingseisen en overige kenmerken:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht;
 • affiniteit met de lokale overheid;
 • integer, verantwoordelijk, stressbestendig, accuraat, representatief en proactief;
 • kennis en ervaring op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid.

 

Juridisch deskundige:

Het lid beschikt over kennis en ervaring op juridisch terrein en is een autoriteit op zijn vakgebied.

 

De specifieke aandachtsgebieden zijn:

 • toetsen de strategische doelstellingen aan wet- en regelgeving;
 • adviseren over de juridische consequenties van de strategische doelen en producten;
 • beoordelen van de voornemens van de organisatie ten aanzien van de beleidsuitvoering op juridisch gebied en het aangeven van de gevolgen daarvan;
 • adviseren over de juridische mogelijkheden of die passen binnen een meer jaren strategie en optreden als sparringpartner en vertrouwenspersoon in strategische of gevoelig liggende juridische kwesties;
 • volgen van ontwikkelingen waarop de organisatie op korte en lange termijn kan worden aangesproken en het aan geven van de mogelijke juridische consequenties.

 

Functie-eisen:

 • WO opleiding op juridisch gebied en minimaal 7 jaar werkervaring in een juridisch strategische positie;
 • algemene financieel en economische kennis en ervaring;
 • diepgaande kennis van zowel algemene als specifieke juridische aangelegenheden en juridische procedures bij de op afstand geplaatste entiteiten en overige organisaties.